Opširnije

Stanje imana – povećanje i smanjenje u svjetlu Kur'ana i sunneta

Tekst “Stanje imana – povećanje i smanjenje u svjetlu Kur’an i sunneta” tretira
važnu tematiku islamskog akaida. Jedna od prvih kontraverzi u ranoj historiji islama bilo je pitanje imana – vjerovanja. Ovo pitanje polarizovalo je muslimansku zajednicu na liberalne murdžije koji su tvrdili da se iman sastoji od vjerovanja srcem, te da djela nisu potrebna, i ekstreme haridžije i mutezile čiji stav je bio da iman ne može postojati bez djela.
Opširnije
Opširnije

Tumačenje sure “Ja-Sin”

Sura Ja-Sin predstavlja srce Kur’ana (qalbu’l-Qur’an); ko je prouči kao da je cijeli Kur’an proučio deset puta, a ko je prouči noću tražeći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, Uzvišeni Allah oprostit će mu (grijehe) te noći; ko je prouči danju, slijedi mu isto.
Opširnije
Opširnije

Čovjek i Kur'an

Iščitavanje teksta Kurʼana, znači, da to nije samo ibadet, nego i korist čovjeku u životu. Poruka nije, kako u članku stoji, u učestalom učenju Kurʼana, nego je poruka u razumijevanju sadržaja Kurʼana kroz čitanje (učenje) Kurʼana.
Opširnije
Opširnije

Semantička obilježja kur'anskih riječi “ğihād”, “ḥarb” i “qitāl”

U tekstu se analiziraju značenjska polja tri važne kur’anske riječi: “ğihād”, “ḥarb” i “qitāl” na leksičkom, semantičko-kontekstualnom i interpretativnom (tefsirskom) nivou kur’anskoga Teksta. Autor teksta istražuje identična i distinktivna semantička obilježja predmetnih riječi te traga za odgovorom na pitanje da li je riječ o sinonimnim leksemama ili, pak, svaka od ovih riječi zadržava svoju semantičku osobenost.
Opširnije
Opširnije

Tretman ibadata (obredoslovlja) u teoriji ciljeva Šerijata (maqāṣid al-sharī‘ah)

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na činjenicu da je Allah, dž. š., stavio u obavezu adresatima/vjernicima izvršavanje temeljnih obreda: namaza, posta, zekata i hadža, i da je postavio ciljeve ili smislove njihova propisivanja. Nauka o ciljevima Šerijata polazi od premise da je Svevišnji Allah objavio vjeru u cjelini kao opće dobro, milost kojom se osigurava dobro na ovom i budućem svijetu.
Opširnije
Opširnije

Karakteristični počeci kur'anskih sura (tajanstvena slova – slovni počeci)

Na početku 29 kur’anskih sura nalaze se karakteristični počeci, tj. od jedan do pet harfova koji ne čine riječi i koji se prilikom učenja moraju izgovarati zasebno, kao samostalni harfovi. Budući da oni samim učenjem, odnosno recitovanjem, ne ukazuju na određeno značenje, od njihova objavljivanja pa sve do danas mnogi su se pitali zašto su oni objavljeni, kakva je njihova svrha i ima li neko značenje na koje oni ukazuju.
Opširnije
Opširnije

Tumačenje sure “Ez-Zuhruf” (“Ukras”)

Ova sura prikazuje dio poteškoća, prepreka, rasprava i opiranja na koja je nailazio poziv u islam. Istovremeno nam pokazuje kako je Kur’ani-kerim od toga liječio ljudske duše tako što je, umjesto mitova legendi, idolopoklonstva i ostalih džahilijetskih ispraznosti, kojima su bile obuzete ljudske duše toga doba, u njih usađivao svoje istine i vrijednosti.
Opširnije
Opširnije

Idžma’ – konsenzus u islamskom pravu

Postoji više definicija idžma'a u djelima koja se bave metodologijom islamskog prava i svakako da one zavise od gledanja svoga autora na sam idžma’, tako da se vrlo često iz same definicije može sagledati nečiji stav o idžma'u. Najraširenija, uz nijanse, glasi: “Idžma’ je saglasnost mudžtehida iz reda islamskog ummeta, u nekom vremenu nakon Poslanikove, s.a.v.s., smrti, o nekoj vjerskoj odredbi.”
Opširnije