U ovom radu pod izrazom kulture (s prefiksom islamske) podrazumijevamo svaki duhovno-materijalni proizvod ljudi koji je bio inspirisan samim islamom i koji je kroz stoljeća u sebe primao tuđe elemente koji se nisu kosili s islamskim načelima. Upravo takvu kulturu zapažamo u BiH do kraja XVI stoljeća. (…)

Izvor: Sedad Bešlija, “Islamska kultura u BiH do kraja XVI stoljeća”, Glasnik IZ u BiH, br. 5-6., str. 446-459.