Postoji više definicija idžma'a u djelima koja se bave metodologijom islamskog prava i svakako da one zavise od gledanja svoga autora na sam idžma‘, tako da se vrlo često iz same definicije može sagledati nečiji stav o idžma'u. Najraširenija, uz nijanse, glasi: “Idžma’ je saglasnost mudžtehida iz reda islamskog ummeta, u nekom vremenu nakon Poslanikove, s.a.v.s., smrti, o nekoj vjerskoj odredbi.” (…)

Izvor: Fikret Pašanović, “Idžma’ – konsenzus u islamskom pravu”, Novi Mu'allim, br. 7, redžeb 1422. h.g./oktobar 2001., str. 77-91.